Waarom INVESTA

Er zijn veel bedrijven in Nederland met ambities op het gebied van biomassavergassing en groen gas, maar het is voor hen moeilijk om nieuwe ideeën of prototypen door te ontwikkelen en te testen. Veel interessante innovaties worden niet tot eindproduct ontwikkeld, doordat ondernemers struikelen over de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie. Het is moeilijk om een geschikte, betaalbare, vergunde en goed ingerichte omgeving te vinden om te demonstreren en te testen. Ook hebben ondernemers veelal moeite aansluiting te vinden met kennispartijen en onderwijs. Ook kan financiering een probleem zijn, omdat financiers pas instappen als pilots en demo’s een succes blijken te zijn. Dankzij een integrale aanpak (kennis, coaching, contacten, toegang tot kapitaal, services en werkruimte) helpt¬ InVesta ondernemers om deze barrières te slechten, zodat ideeën snel tot ontwikkeling komen.

Missie

De Stichting InVesta wil voor een structurele versterking van de keten van biomassavergassing in Nederland in het algemeen en de Energy Valley regio in het bijzonder zorgen. InVesta stimuleert, faciliteert en verbindt partijen om innovaties in de keten van biomassavergassing te ontwikkelen en vermarkten. Ze richt zich op de gehele keten van biomassa tot eindproduct. InVesta is interessant voor partijen die in de keten technieken willen testen. Hiertoe stelt zij faciliteiten beschikbaar waar pilots en demo’s kunnen worden getest en gepresenteerd.

Visie

Vergassing van biomassa is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. InVesta is de centrale locatie waar de technologieontwikkeling op het gebied van biomassavergassing en het toepassen van de geproduceerde productiegassen plaatsvindt. InVesta haalt innovaties uit de laboratoria, ontwikkelt ze verder en beproeft ze in pilot en demo situaties. Basis is de vergassingstechnologie, maar er is aandacht voor de gehele keten van methaan, zowel in de voorbewerking als de nabehandeling. InVesta zal zich op termijn vanuit de verwerking van biomassa zich ontwikkelen tot in centrum op het gebied van de biobased economy.

Doel

De ontwikkeling van InVesta heeft tot doel een bijdrage te leveren aan:

‌- Het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële toepassingen van ‘syngas’ ofwel ‘productgas’ mogelijk maken. Dit geldt voor de gehele keten van biomassa tot eindproduct.

‌- Het verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om te komen tot nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie.

‌- Het versterken van het energiecluster in de regio Noord-Holland Noord, de Energy Valley regio en Nederland door het creëren van werkgelegenheid en een aantrekkelijke (internationale) vestigingslocatie.

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op

Adres

Barnsteenstraat 8 
‌1812 SE Alkmaar‌

Contact

‌Peter Simões
Directeur InVesta
+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org